Pilsen continues plannig adaptation to climate change impacts

The Press Release in Czech - autumn seminar in Plisen

V úterý 24. listopadu 2015 se v Plzni uskutečnilo druhé kolo seminářů „Adaptace města Plzně na klimatické změny II“. Akce byla součástí mezinárodního projektu UrbanAdapt. „Cílem semináře bylo seznámit účastníky s průběžnými výstupy řešení projektu a diskutovat přípravu adaptačního plánu města, rovněž v kontextu vládou nedávno schválené národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kde je urbanizovaná krajina jedním z klíčových témat,“ uvedl k účelu seminářů hlavní řešitel projektu UrbanAdapt David Vačkář z CzechGlobe.

Seminář v Plzni je součástí projektu UrbanAdapt (http://urbanadapt.cz), který se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů města. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) je jednou z osmi partnerských organizací podílejících se na řešení projektu a přípravě podkladů pro účinná adaptační řešení v pilotních městech Praze, Brně a Plzni.

V rámci plzeňského semináře se účastníci zabývali mimo jiné výsledky zpracovaných ekonomických analýz nákladů a přínosů (např. Vodní plochy Lobezská louka), přístupy k hodnocení a mapování tzv. „tepelného ostrova města“, institucionální analýzou problematiky zadržování srážkových vod, či zahraničními příklady k adaptacím na změnu klimatu v oblasti územního plánování. Součástí byla i diskuze přípravy adaptačního plánu města. Jak uvedla Eva Velebná Brejchová z ÚKRMP: „Konkrétní výstupy z projektu UrbanAdapt budou využity jako podklady pro analytickou část strategického plánu města Plzně.“

V rámci semináře byla představena publikace „Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření“. Tato publikace představuje příklady přírodě blízkých řešení ve městech, ilustruje širokou škálu přínosů těchto adaptačních opatření. Publikace je ke stažení v Aktualitách na www.ukr.plzen.eu.

„Příklady realizovaných adaptačních opatření ukazují, že i přes různé překážky (majetkoprávní vztahy, finanční či institucionální aspekty), které zavádění těchto netradičních a mnohdy inovativních záměrů přináší, je možné ekosystémově založená opatření v praxi úspěšně realizovat,“ uvedla Pavlína Valentová z ÚKRMP.

„Jako největší výzvu vnímám v zastavěném území vlastní uliční prostor, který se nejvíc přehřívá, kde chybí zeleň a plochy pro zasakování srážkových vod. Zároveň se v tomto prostoru nejhůře dělají změny, i když některé prezentované příklady dobré praxe ukazují, že je to možné,“ říká Michala Kopečková, předsedkyně Komise životního prostředí města Plzně.

Projekt UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Pictures from seminar: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/1047395 

Publication: „Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření“ ke stáhnutí

Contact:
Pavlína Valentová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, e-mail: valentovap [at] plzen.eu, tel.: 378 035 005
Eliška Krkoška Lorencová, koordinátorka projektu UrbanAdapt, CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., e-mail: lorencova.e [at] czechglobe.cz, mobil: 601 383 186
Petr Pavelčík, PR a komunikace, CI2 o. p. s., e-mail: petr.pavelcik [at] ci2.co.cz, mobil: 733 457 578