Prague along with experts initiated the preparation of adaptation to climate change in the city

The Press Release in Czech - autumn seminar in Prague

Ve středu 25. listopadu 2015 proběhlo v rámci projektu UrbanAdapt v Praze druhé kolo seminářů „Adaptace města Prahy na klimatické změny II“. „Cílem semináře bylo seznámit účastníky s průběžnými výstupy řešení projektu a diskutovat přípravu adaptačního plánu města, rovněž i v kontextu vládou nedávno schválené národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kde je urbanizovaná krajina jedním z klíčových témat,“ uvedl k účelu seminářů hlavní řešitel projektu UrbanAdapt David Vačkář z CzechGlobe.

Seminář v Praze je součástí projektu UrbanAdapt (http://urbanadapt.cz), který se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů města.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je jednou z osmi partnerských organizací podílejících se na řešení projektu a přípravě podkladů pro účinná adaptační řešení v pilotních městech Praze, Brně a Plzni.

V rámci pražského semináře byli účastníci seznámeni mimo jiné s výsledky zpracovaných ekonomických analýz nákladů a přínosů opatření, přístupy k hodnocení a mapování tzv. „tepelného ostrova města“, institucionální analýzou problematiky vln horka a tepelného ostrova města, či příklady adaptací na změnu klimatu v oblasti územního plánování. Součástí byla i diskuze přípravy adaptačního plánu města a dalších koncepčních materiálů. „Konkrétní výstupy z projektu UrbanAdapt jsou užitečné jako podklady pro přípravu Strategického plánu hlavního města Prahy“, doplnil Petr Štěpánek z IPR.

„Úvodní seminář projektu UrbanAdapt  spolu v kombinaci s extrémním průběhem horkého a suchého léta, pomohl k nastartování procesu, kdy se adaptace na změnu klimatu dostávají do povědomí představitelů města a získávají širší podporu“, uvedl Štěpán Kyjovský, ředitel Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

V rámci semináře byla představena publikace „Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření“. Tato publikace představuje příklady přírodě blízkých řešení ve městech, ilustruje širokou škálu přínosů těchto adaptačních opatření. Publikace je ke stažení na webových stránkách:  http://urbanadapt.cz/cs/publikace-adaptace-na-zmenu-klimatu-ve-mestech

 „Příklady realizovaných přírodě blízkých adaptačních opatření ukazují, že i přes různé překážky (majetkoprávní vztahy, finanční či institucionální aspekty), které zavádění těchto netradičních a mnohdy inovativních záměrů přináší, je možné ekosystémově založená opatření v praxi úspěšně realizovat,“ uvedla Mária Kazmuková z IPR.

Projekt UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

Pictures from seminar: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/1048767

Contact:
Eliška Krkoška Lorencová, koordinátorka projektu UrbanAdapt, CzechGlobe, email: lorencova.e [at] czechglobe.cz, mobil: 601 383 186
Petr Pavelčík, PR a komunikace, CI2 o. p. s., e-mail: petr.pavelcik [at] ci2.co.cz, mobil: 733 457 578