Aplikace pro podporu rozhodování o přírodě blízkých adaptačních opatření

Nová aplikace pro podporu rozhodování o přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech
 
Nová webová aplikace http://www.opatreni-adaptace.cz představuje přírodě blízká adaptační opatření ve městech, s cílem poskytnout informace a podpořit rozhodovací procesy při výběru těchto opatření. Přírodě blízká adaptační opatření přispívají ke zvýšení odolnosti urbánních oblastí vůči dopadům změny klimatu, zvyšují kvalitu života obyvatel měst a vedle vlastní adaptační funkce poskytují širokou škálu dalších přínosů a ekosystémových služeb, jako je zlepšení zvýšení biodiverzity, snížení hlučnosti či rekreační funkce.
 
Aplikace charakterizuje jednotlivá přírodě blízká řešení, přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska zmírňování dopadů změny klimatu, jejich časové náročnosti opatření, či dalších vedlejších přínosů. Pro vybrané příklady opatření je zpracována ekonomická analýza nákladů a přínosů. U vybraných opatření je možné provést kalkulaci biofyzikálních a monetárních přínosů.
 
Aplikaci zpracoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci projektu „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech (TD03000106)“ podpořeného Technologickou agenturou ČR, programem Omega.