Brno

Město Brno je s téměř 400 tisíci obyvateli druhým největším městem České republiky a zároveň centrem jižní Moravy. Jako město vědy, výzkumu a inovací se Brno snaží reagovat také na globální výzvy v oblasti životního prostředí a v současné době připravuje zapojení do společnosti odpovědných měst - tzv. „smart cities“.
K ochraně klimatu již město přispělo například zateplením 27 městských škol a 2 nemocnic, díky čemuž ročně předešlo 2 670 tunám emisí CO². Dalších 8 projektů se k renovaci chystá. V roce 2015 se Brno symbolickým aktem připojilo také k celosvětovému happeningu „Hodina země“ a zhaslo na hodinu tři významné brněnské památky.
V současné době Brno ve spolupráci s veřejností připravuje Plán udržitelné městské mobility, jehož cílem je snížit hluk, emise a jiné škodlivé látky v ovzduší a zároveň poskytnout obyvatelům a návštěvníkům města širší nabídku alternativních způsobů šetrné dopravy.

Foto: Michal Jenčo

Projevy a dopady změny klimatu v Brně

Dle výstupů modelů bude město Brno vystaveno měnícím se klimatických podmínkám, a to zejména nárůstu průměrných ročních teplot pro scénáře nízkých (RCP4.5) i vysokých (RCP8.5) emisí CO2. Je očekáván velmi výrazný nárůst průměrného počtu tropických dní (Tmax.> 30 °C), a to až na 42,3 dnů/rok pro RCP8.5 a období 2081-2100 oproti 12,3 dnům/rok za referenční období 1981-2010 (+244 %; viz Obrázek 1). Je také predikován velmi výrazný nárůst počtu tropických nocí (Tmin.>20 °C) a nárůst počtu vln horka.
 
Obr. 1. Počet tropických dnů v současnosti a předpokládaný výhled do budoucnosti (EURO-CORDEX) podle dvou emisních scénářů (RCP 4.5 a RCP 8.5) v Brně (zdroj: Ústav výzkumu globální změny, AV ČR).

Pozorovaná současná a očekávaná budoucí změna klimatu se dle analýz meteorologických dat a klimatických modelů v České republice projevuje:

  • Zvyšováním průměrných ročních teplot, častějšími krátkodobými výkyvy a četnějšími extrémy (např. nárůst počtu tropických dní a nocí, vlny horka).
  • Změnou rozložení srážek v čase a prostoru při zachování jejich průměrných ročních úhrnů (např. intenzivní krátkodobé úhrny a povodně, sucha).
  • Vyšší četností a intenzitou dalších extrémních hydrometeorologických jevů (např. bouřky, krupobití, silný vítr, ...).