Praha

Praha se v současné době nachází na křižovatce svého vývoje. Chce být živým a dynamickým městem, které se aktivně připravuje na budoucí výzvy, nebo bude jen věčně těžit ze své slavné minulosti?
Naprosto klíčová je efektivní, důvěryhodná a předvídatelná veřejná správa využívající chytré technologie 21. století. Město musí zvýšit zapojení obyvatel do rozhodování a umožnit kontrolu veřejné správy.
Praha zároveň musí nadále zůstat kulturně i sociálně otevřeným, soudržným a prostupným městem pro aktivní život všech generací.
Stěžejní je konkurenceschopná ekonomika, která je založená na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou a která reaguje na současné inovační trendy. Za tímto účelem se musí Praha naučit využívat tvůrčího potenciálu svých obyvatel, pomocí otevřeného, inovativního a kreativního systému vzdělávání.
V neposlední řadě je to estetická i environmentální kvalita města, která bezprostředně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost a životní styl obyvatel. Městské prostředí musí obyvatele vybízet k pobytu a aktivitě a zároveň musí splňovat vysoké nároky na udržitelnost, mobilitu a ekonomiku.
Neustále se zrychlující technologický rozvoj spoléhá na flexibilitu měst a na jejich schopností efektivně reagovat na současné a budoucí problémy. Pokud se má Praha navrátit mezi vyspělá evropská města, kam bezesporu patří, bude se muset naučit adaptovat – novému kontextu, měnícím se požadavkům a větší zodpovědnosti.

Projevy a dopady změny klimatu v Praze

Klimatická změna v Praze  se konkrétně projevuje hlavně zvýšením teploty vzduchu. Předpokládá se, že do roku 2030 dojde ke zvýšení průměrné roční teploty vzduchu zhruba o 1 °C, a dle předpovědí má průměrná roční teplota do roku 2100 dále nárůst o 2-5 °C v závislosti na předpokládaném emisním scénáři. Dále se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu, intenzity i délky trvání episodických vln extrémně vysokých teplot, vzroste počet tropických dní (nad 30 °C) a nocí (nad 20 °C). Ve velkých městech se bude prohlubovat negativní dopady fenoménu tepelného ostrova města.

Obr. 1. Počet tropických dnů v současnosti a předpokládaný výhled do budoucnosti (EURO-CORDEX) podle dvou emisních scénářů (RCP 4.5 a RCP 8.5) v Praze (zdroj: Ústav výzkumu globální změny, AV ČR).

 

Pozorovaná současná a očekávaná budoucí změna klimatu se dle analýz hydrometeorologických dat a výstupů klimatických modelů v České republice projevuje:

  • Zvyšováním průměrných ročních teplot, častějšími krátkodobými výkyvy a četnějšími extrémy zejména vyšších teplot (např. nárůst počtu tropických dní a nocí, vlny horka).
  • Změnou rozložení srážek v čase a prostoru při zachování jejich průměrných ročních úhrnů (např. intenzivní krátkodobé srážky přívalového typu, sucha).
  • Vyšší četností a intenzitou dalších extrémních hydrometeorologických jevů (např. bouřky, krupobití, silný vítr, ...)

Obr. 2. Počet tropických dnů v současnosti a předpokládaný výhled do budoucnosti (EURO-CORDEX) podle dvou emisních scénářů (RCP 4.5 - modrá a RCP 8.5 - červená) v Praze.

Obr. 3. Počet tropických nocí v současnosti a předpokládaný výhled do budoucnosti (EURO-CORDEX) podle dvou emisních scénářů (RCP 4.5 - modrá a RCP 8.5 - červená) v Praze (zdroj: Ústav výzkumu globální změny, AV ČR).
Obr. 4. Počet dnů v horké vlně (3 a více dnů s maximální teplotou nad 30°C) v současnosti a předpokládaný výhled do budoucnosti (EURO-CORDEX) podle dvou emisních scénářů (RCP 4.5 - modrá a RCP 8.5 - červená) v Plzni (zdroj: Ústav výzkumu globální změny, AV ČR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto projevy jsou v podmínkách městského prostředí hlavního města Prahy jsou spojeny zejména s následujícími dopady:

  • Vyšší četností a delším trváním vln horka, umocněných efektem tepelného ostrova města (tzv. „urban heat island“; UHI).
  • Bleskové povodně na malých urbanizovaných povodích, podpořené vysokým podílem nepropustných povrchů a vysokým povrchovým odtokem srážkových vod.
  • Sucho (hydrologické, rostlinné fyziologické (zemědělské), socioekonomické sucho).
  • Vyšší četností a intenzitou dalších extrémních hydrometeorologických jevů (např. bouřky, krupobití, silný vítr, ...)