Brno společně s odborníky diskutuje nad přípravou adaptací na změnu klimatu ve městě

Tisková zpráva - podzimní seminář v Brně

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 proběhlo v rámci projektu UrbanAdapt druhé kolo seminářů „Adaptace města Brna na klimatické změny II“. „Cílem semináře bylo seznámit účastníky s průběžnými výstupy řešení projektu a diskutovat přípravu adaptačního plánu města, rovněž i v kontextu vládou nedávno schválené národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kde je urbanizovaná krajina jedním z klíčových témat,“ uvedl k účelu seminářů hlavní řešitel projektu UrbanAdapt David Vačkář z CzechGlobe.

Seminář v Brně je součástí projektu UrbanAdapt (http://urbanadapt.cz), který se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů v pilotních zapojených městech Praze, Brně a Plzni. Projekt UrbanAdapt je koordinován Centrem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

Nadace Partnerství je jednou z osmi partnerských organizací podílejících se na řešení projektu a přípravě podkladů pro účinná adaptační řešení v zapojených městech. Seminář v Brně proběhl ve spolupráci s Kanceláří strategie města Brna.

V rámci brněnského semináře byli účastníci seznámeni mimo jiné s výsledky zpracovaných ekonomických analýz nákladů a přínosů opatření, s přístupy k hodnocení a mapování tzv. „tepelného ostrova města“, institucionální analýzou problematiky vln horka a tepelného ostrova města, či příklady adaptací na změnu klimatu v oblasti územního plánování. Součástí byla i diskuze příprava aplikace adaptačních opatření do koncepcí města.

 „Brno se dosud zaměřovalo na mitigační opatření, což se odrazilo ve Strategii pro Brno. Nyní, ale začínají probíhat debaty o širším začlenění adaptačních opatření, město by na ně mělo reagovat, jak na úrovni koncepční, tak konkrétními kroky a projekty,“ uvedl Jan Holeček, Kancelář strategie města Brna.

V rámci semináře byla představena publikace „Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření“. Tato publikace představuje příklady přírodě blízkých řešení ve městech, ilustruje širokou škálu přínosů těchto adaptačních opatření. Publikace je ke stažení na webových stránkách: http://urbanadapt.cz/cs/publikace-adaptace-na-zmenu-klimatu-ve-mestech

„Příklady realizovaných přírodě blízkých adaptačních opatření ukazují, že i přes různé překážky (majetkoprávní vztahy, finanční či institucionální aspekty), které zavádění těchto netradičních a mnohdy inovativních záměrů přináší, je možné ekosystémově založená opatření v praxi úspěšně realizovat,“ uvedla Eliška Krkoška Lorencová z CzechGlobe.

Projekt UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

Fotografie ze semináře: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/1064664

Publikace „Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření“ ke stáhnutí

Kontakt:
Eliška Krkoška Lorencová, koordinátorka projektu UrbanAdapt, CzechGlobe, email: lorencova.e [at] czechglobe.cz, mobil: 601 383 186
Marie Fikoczková, spoluřešitelka projektu, Nadace Partnerství, email: marie.fikoczkova [at] nap.cz, tel.: 515 903 128, 777 192 583
Petr Pavelčík, PR a komunikace, CI2 o. p. s., e-mail: petr.pavelcik [at] ci2.co.cz, mobil: 733 457 578