Islandsko – český seminář na klimatické adaptace a ekosystémové služby

Ve dnech 26. 8. – 28. 8. 2015 jsme ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj Islandské univerzity, jednoho z partnerů projektu UrbanAdapt, uspořádali v Reykjavíku odborný seminář na téma adaptace na klimatické změny a ekosystémových služeb. Cílem semináře bylo posílit spolupráci v rámci projektu UrbanAdapt, stejně jako mezi projekty UrbanAdapt, koordinovaného centrem excelence CzechGlobe, a NORDRESS (Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security), koordinovaného Institutem pro udržitelný rozvoj.

V rámci semináře zazněla celá řada zajímavých prezentací a proběhla řada diskuzí na témata související s riziky, kterým čelí společnost v různých typech přírodního prostředí. Zatímco ve střední Evropě se budeme v rostoucí míře velmi pravděpodobně potýkat s extrémními projevy počasí, jako je sucho či bleskové povodně, problémy souvisejícími s městským tepelným ostrovem a zasakováním srážkové vody. Na Islandu čelí problémům jako růst mořské hladiny a zaplavení pobřeží, poklesávání půdy a samozřejmě přírodní pohromy jako zemětřesení a sopečné výbuchy.

Na semináři byli zastoupeni partneři projektu UrbanAdapt, kromě CzechGlobe zejména zástupci partnerů měst Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Nadace partnerství a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Z islandské strany se semináře kromě zástupců Institutu pro udržitelný rozvoj a Fakulty inženýrství a přírodních zdrojů zúčastnili rovněž zástupci města Reykjavíku, Islandské meteorologické služby či Islandské agentury ochrany půdy. Složení účastníků tak umožnilo efektivní sdílení a výměnu zkušeností v mnoha oblastech klimatické změny a ekosystémových služeb.

Seminář přinesl celou řadu podnětů pro vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností nejenom s metodologickými problémy v oblasti adaptací na změnu klimatu, hodnocení dopadů klimatické změny, hodnocení ekosystémových služeb či prostorové analýzy rizik, ale rovněž s hlavními problémy změny klimatu a zmírňování rizik přírodních pohrom. Součástí programu byla velmi zajímavá exkurze do oblasti jižního Islandu, kde se účastníci dozvěděli přímo od místních průvodců, jak čelí problémům s mořskými bouřemi a růstem mořské hladiny, změnou rozložení horkých pramenů v důsledku zemětřesení, či výbuchem sopky a následnými povodněmi v důsledku tání ledovců.