Klíčový dokument pro Českou republiku - Adaptační strategie ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, tzv. Adaptační strategie ČR

Vláda ČR v říjnu schválila klíčový dokument pro další směřování environmentální politiky na národní a regionální úrovni. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - tzv. Adaptační strategie ČR vychází z pozorovaných změn klimatu na globální, evropské i národní úrovni a prezentuje předpoklady dalšího vývoje klimatu, včetně pravděpodobných dopadů na území ČR. K nim patří extrémní výkyvy počasí jako přívalové deště nebo dlouhodobé sucho (převzato z tiskové zprávy MŽP).

"Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Návrh Adaptační strategie ČR byl revidován Centrem pro otázky životního prostředí UK v Praze, konzultován s Centrem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a vyhodnocen z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Adaptační strategie ČR doplňuje připravovanou Politiku ochrany klimatu ČR, jejímž předmětem je rámec mitigačních opatření. Oba tyto dokumenty umožní komplexní přístup k problematice změny klimatu, k možnostem aktivního předcházení těmto změnám a ke zmírnění nebo eliminaci negativních dopadů na životní podmínky v ČR," doplňuje tiskovou zprávu Jakub Horecký z Oddělení ochrany krajiny a lesa, Ministerstvo životního prostředí.

Tisková zpráva k uveřejnění Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - http://www.mzp.cz/cz/news_151026_Adaptacni_strategie

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ke stáhnutí - http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie