Adaptace města Plzně na klimatické změny

Shrnutí výstupů z participativního semináře v Plzni - Adaptace města Plzeň na klimatické změny.
Na pracovním semináři se identifikovaly klíčové problémy města Plzně z hlediska současnosti a budoucího vývoje do roku 2030, jimi jsou například: jeden zdroj pitné vody, povodně, nedostatečné zasakování srážkové vody, tepelný ostrov města a další. V návaznosti na identifikované problémy města Plzně proběhala diskuze, kde byly stanoveny hlavní cíle pro město do roku 2030.
Dalším bodem pracovního semináře byl výběr vhodných adaptačních opatření pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu.
Výstupy ze semináře, se kterými se bude v rámci projektu UrbanAdapt dále pracovat, budou využity jako podklad pro vyhodnocení adaptačních priorit a možnosti začlenění adaptačních opatření do plánů města. Druhé kolo seminářů proběhne na podzim letošního roku, kde budou zejména prezentovány výstupy navazujícího hodnocení preferovaných adaptačních opatření. Více informovací v samotné projektové zprávě.