Publikace - Adaptace na změnu klimatu ve městech

Publikace "Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření" - výstup projektu UrbanAdapt

Cílem publikace je prezentovat přehled zajímavých příkladù ekosystémově založených (přírodních a přírodě blízkých) adaptačních opatření, která se podařila realizovat v partnerských městech projektu UrbanAdapt – Plzni, Praze, Brně a i v dalších městech České republiky. Přehled je doplněný příklady přírodě blízkých řešení adaptačních opatření z Islandu, Rakouska a Nizozemí.

Úvodní kapitola shrnuje dopady změny klimatu ve městech. Další části publikace se pak věnují jednotlivým ekosystémově založeným adaptačním opatřením. Pro snazší orientaci se v publikaci dělí do tří tematických oblastí a zaměřují se na: problematiku vln horka a městského tepelného ostrova (2.1), revitalizace vodních toků a protipovodňovou ochranu (2.2), hospodaření s dešťovou vodou a předcházení suchu (2.3).

Smyslem publikace je rovněž ukázat, že příroda ve městech mùže napomáhat nejenom omezování rizik a zmírňování nepříznivých dopadů změny klimatu, které nepochybně přijdou, ale rovněž poskytovat vícenásobné přínosy zvyšující kvalitu života ve městech. Velmi často se ekosystémově založená řešení kombinují s celkovým oživením městského prostoru jako komunitního prostoru pro rekreaci a setkávání. Kromě chráněných území pro vzácné druhy a biotopy se nedělitelnou součástí měst stávají parky s cyklostezkami, dětskými hřišti nebo zahrádkami kaváren pod stromy.

Publikace k dostání v Plzni:  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Ing. Eva Brejchová, email: Brejchova [at] plzen.eu či na e-shopu partnera projektu Nadace Partnerství http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/Produkty/Publikace-Nadace-Partnerstvi/Adaptace-na-zmenu-klimatu-ve-mestech-pomoci-prirod