Adaptace

Adaptace je definována jako schopnost určitého systému přizpůsobit se změně klimatu (včetně klimatické variability a extrémních jevů), zmírnit potenciální poškození, využít příležitostí nebo řešit následky.
Podle Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC, 2014) jsou adaptační opatření ve městech stěžejní pro úspěšnou adaptaci na změnu klimatu. Kromě populace urbánní oblasti soustřeďují vysoký podíl socio-ekonomických aktivit a produkce skleníkových plynů. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál.

 

Zdroj: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d...

 

  

Adaptivní kapacita je schopnost systému (například urbánních oblastí) přizpůsobit se změnám (včetně klimatické variability a klimatických extrémů) zmírnit potenciální škody, využít příležitosti, nebo vyrovnat se s následky.

Adaptivní kapacita se skládá jak ze socioekonomických ukazatelů, přístupu k technologiím a infrastruktuře, tak bere zároveň v potaz genderové aspekty, efektivitu institucí a celkovou připravenost a vyrovnanost společnosti, která spoluurčuje její kapacitu vypořádat se s klimatickými změnami.

 

Zdroj: http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change