Ekosystémová adaptační opatření

Ekosystémově založené přístupy k adaptacím jsou klíčovým faktorem pro zvýšení odolnosti urbánních oblastí. Zároveň tyto přístupy poskytují širokou škálu přínosů, jako je snížení povodňového rizika a eroze půdy, lepší kvalita vody a ovzduší, zvýšení biodiverzity, snižování hlučnosti nebo zmírňování efektu městského tepelného ostrova.

Ekosystémově založené přístupy k adaptacím jsou možnou adaptační alternativou k tradičním technickým přístupům (tzv. šedým opatřením). Jedná se o přírodě blízké přístupy, které využívají biodiverzitu a ekosystémové služby jako hlavní element celkové adaptační strategie přizpůsobení se nepříznivým dopadům změny klimatu. Tato opatření upřednostňují přírodě blízká řešení jako je například podpora možného využití:
1) zelené infrastruktury - zelených střech (zvyšování energetické efektivnosti staveb), zelených fasád budov a zeleně na veřejných prostorech,
2) modré infrastruktury - zvyšování zadržování vody, propustnosti terénu ve městech, využití stojatých a tekoucích vod ve městě.

Přestože v současné době převládají spíše řešení zaměřená na technický, strukturální a ekonomický rozvoj v oblasti adaptací, ekosystémově založené přístupy mohou hrát významnou roli při adaptaci sociálně-ekologických systémů na změnu klimatu. Navíc tyto přístupy s využitím udržitelného managementu, zvýšení odolnosti ekosystémů a obnovy dodávek ekosystémových služeb, zvyšují adaptivní kapacitu společnosti.

Zdroj: http://www.unep.org/climatechange/adaptation/EcosystemBasedAdaptation/tabid/29583/Default.aspx