CzechGlobe

Koordinátorem projektu UrbanAdapt je Oddělení společenského rozměru globální změny, Ústav výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe). Koordinátor se podílí na aktivitách souvisejících s řešením projektu, je zodpovědný za finanční a administrativní reporting, výstupy projektu a komunikaci se zprostředkovatelem programu, Ministerstvem financí.

CzechGlobe vede, či se podílí na projektových aktivitách zaměřených zejména na analýzu rizik a zranitelnosti měst na změnu klimatu, identifikaci relevantních adaptačních opatření ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, kvantifikaci nákladů a přínosů preferovaných adaptačních opatření, formulaci adaptačních strategií pilotních měst – Praha, Plzeň, Brno a přípravu procesu implementace těchto strategií.

Na projektu UrbanAdapt se také podílí Oddělení klimatického modelování, které zpracovává scénáře trendů klimatických proměnných, Oddělení dálkového průzkumu země (DPZ), které se zaměřuje na hodnocení tepelného ostrova ve městě pomocí technik DPZ a Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu, které se podílí na analýze městského tepelného ostrova.

Finančně-administrativní zázemí projektu UrbanAdapt zajišťuje Oddělení projektového řízení CzechGlobe. Projektovým manažerem je Martin Pavlík, finanční manažerkou Jana Majerová.

Oddělení společenského rozměru globální změny

David Vačkář
Je vedoucí Oddělení společenského rozměru globální změny a koordinátorem projektu UrbanAdapt. David má doktorát v oblasti ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově v Praze a jeho výzkum se zaměřuje na aspekty vzájemného ovlivňování společnosti a přírodního prostředí, zejména ekosystémových služeb, přizpůsobení se změně klimatu, přeměn ekosystémů a environmentální bezpečnosti. David koordinuje několik výzkumných projektů zaměřených na integrované posuzování ekosystémových služeb a analýzu sociálně-ekologických systémů a vyučuje kurzy zaměřené na problematiku ekosystémových služeb na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem IUCN Komise pro řízení ekosystémů, člen řídícího výboru Partnerství pro ekosystémové služby (ESP) a člen výboru pro národní účty ekologické stopy Global Footprint Network. Zároveň je také vědeckým pracovníkem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřuje na ukazatele environmentální udržitelnosti a socioekonomického metabolismu.

David Vačkář je koordinátorem projektu UrbanAdapt, podílí se na řešení projektu a projektových aktivitách spojených s hodnocením zranitelnosti, přípravou participativního procesu a rozvojem adaptačních opatření.

Eliška Krkoška Lorencová
Je vědeckou pracovnicí Oddělení společenského rozměru globální změny Eliška má doktorát z programu Environmentálních studií na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií. Magisterský obor v oblasti Environmentálních věd absolvovala na Wageningen University, v Nizozemí.

Témata výzkumu se zaměřují na přizpůsobení se změně klimatu, percepci změny klimatu, dopady změny klimatu na ekosystémové služby, environmentální bezpečnost a rizika spojená se změnou životního prostředí. V současné době se podílí na řešení projektu 7. rámcového výzkumu BASE "Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe“, který se zaměřuje na rozvoj sektorových adaptačních opatření a strategií.

V rámci projektu UrbanAdapt se Eliška podílí na aktivitách spojených s hodnocením zranitelnosti, přípravou participativních seminářů a procesu rozvoje adaptačních opatření.

Eva Streberová
Eva Streberová dokončila doktorát v roce 2014 v oboru Environmentální management na Fakultě přírodních věd Univerzity Komenského v Bratislavě. Během svých studií se podílela na výzkumné činnosti Centra pro Transdisciplinární studium institucí, vývoje a politiky (CETIP) a stala se vědeckým pracovníkem SPECTRA - Centra excelence Slovenské technické univerzity a Slovenské akademie věd. V současné době působí v řadě mezinárodních a národních projektů, které se zabývají mapováním a hodnocením ekosystémových služeb městských i horských oblastí. Mezi její výzkumné zájmy patří také zkoumání významu ekosystémových služeb pro lidské zdraví a problematika jejich správy.

Eva se podílí na řešení projektu UrbanAdapt zejména v oblasti rozvoje participativních přístupů ke spolupráci se stakeholdery, hodnocení adaptačních opatření.

Marta Szkaradkiewicz
Marta Szkaradkiewicz je PhD studentkou oboru Spatial Economics na Fakultě environmentálního inženýrství a geodézie na Wroclavské univerzitě environmentálních a živých věd v Polsku. V roce 2013 získala magisterský titul v oboru Spatial Economics and Finance and Accounting na Ekonomické univerzitě v Poznani. Její specializací je zejména environmentální ekonomie a urbánní plánování. Marty dizertační práce se zaměřuje na oba zmíněné elementy a kombinuje je s konceptem ekosystémových služeb. Kromě studia na univerzitě získala Marta zkušenosti s výzkumem během stáže v Regionálním úřadu FAO pro Evropu a Střední Asii. Marta je členkou výzkumného týmu Oddělení společenského rozměru globální změny.

V rámci projektu UrbanAdapt se Marta podílí na analýze adaptačních opatření zejména z hlediska ekonomických přístupů hodnocení.

 

Blanka Loučková
Blanka Loučková je vědeckou pracovnicí Oddělení společenského rozměru globální změny, zaměřuje na problematiku spojenou s dopady globální změny na lidskou společnost. PhD získala na Geografickém ústavu Masarykovy Univerzity v Brně (2009). V letech 2008-2011 pracovala jako odborný asistent na Katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci a dále jako odborný pracovník pro oblast životního prostředí v soukromé firmě. Ve svém výzkumu se se věnuje problematice environmentální bezpečnosti, roli ekosystémových služeb ve snižování následků katastrof, ekosystémově založeným adaptacím na klimatickou změnu a adaptivnímu vodnímu hospodářství.

Na řešení projektu UrbanAdapt se Blanka podílí zejména zpracováním přehledu možných ekosystémově založených adaptací ve městech a příkladů správné praxe.

Zuzana Harmáčková
Zuzana Harmáčková je doktorandkou v Oddělení společenského rozměru globální změny. Původním zaměřením Zuzany je ekologie a ochrana prostředí, které vystudovala na Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Jejími hlavními výzkumnými tématy jsou modelování a hodnocení ekosystémových služeb, analýza regionálních sociálně-ekologických systémů a dlouhodobý socio-ekologický výzkum (long-term socio-ecological research, LTSER). V současnosti se podílí na několika projektech zpracovávaných v rámci Oddělení společenského rozměru globální změny, např. projektu Sedmého rámcového programu Evropské komise BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe) a projektu UrbanServ (Analýza služeb urbánních ekosystémů a jejich vliv na kvalitu života obyvatel měst v ČR).

Zuzana se podílí na řešení projektu UrbanAdapt zejména v oblasti hodnocení zranitelnosti a dopadů změny klimatu ve městech, zpracování geografických informací.

Adam Pártl
Adam Pártl je výzkumný pracovník v oddělení společenského rozměru globální změny Centra výzkumu globální změny (CzechGlobe). Studoval aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze a Natural Resources Management na Cranfield University. Jeho výzkum se zaměřuje na ekosystémové služby, hnací síly změn ekosystémů a zranitelnost a především na to jak environmentální rizika ovlivňují ekosystémové služby. Adam se podílí na řešení několika výzkumných projektů zaměřených na integrované hodnocení ekosystémových služeb, environmentálních rizik či adaptačních opatření. Zároveň je také studentem doktorského programu Environmentální studia Fakulty humanitních studií na Karlově Univerzitě v Praze.

Adam se podílí na řešení projektu UrbanAdapt v oblasti hodnocení zranitelnosti a dopadů změny klimatu ve městech, zpracování geografických informací.

Marie Hubatová
Marie Hubatová je výzkumnou pracovnicí Oddělení společenského rozměru globální změny a doktorandkou oboru Environmentální studia v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se věnovala především agrární ekonomii a diplomacii (magisterské studium oboru Evropská agrární diplomacie na ČZU v Praze), a environmentálnímu managementu, který vystudovala na Cranfield University ve Velké Británii. V současné době se Marie věnuje zejména tématu globální změny a možných adaptačních strategií a opatření ve městech (především v rámci projektu Sedmého rámcového programu Evropské komise BASE). Ve svojí dizertaci se zaměřuje na problematiku produkce ekosystémových služeb v agro-ekosystémech a provázanost s politikami EU a členských států. V rámci doktorského studia absolvovala půlroční stáž na francouzském Národním institutu pro zemědělský výzkum (INRA).

Marie se v rámci projektu UrbanAdapt zaměřuje na rozvoj adaptačních opatření ve městech, jejich ekonomické hodnocení.

Adam Emmer
Adam Emmer je od roku 2013 studentem doktorského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie na PřF UK v Praze, kde také absolvoval magisterské studium. Působí v Oddělení společenského rozměru globální změny. Adam se specializuje na výzkum vybraných aspektů přírodních hrozeb v širším kontextu probíhající geoenvironmentální změny, a to zejména ve velehorských oblastech.

Adam se podílí na řešení projektu UrbanAdapt v oblasti hodnocení zranitelnosti a dopadů změny klimatu ve městech, zpracování geografických informací.

 Oddělení klimatického modelování

Pavel Zahradníček

Pavel Zahradníček vystudoval doktorát v oboru Fyzická geografie na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Jeho zaměřením je analýza meteorologických a klimatologických dat, včetně její kontroly kvality dat, homogenizace a tvorby gridových sítí. Analýzou tepelného ostrova měst se zabývá již několik let, včetně účasti ve dvou projektech zaměřených na tuto problematiku.

Pavel Zahradníček je součástí týmu zabývající se klimatickým modelováním, včetně korekcí biasu modelových výstupů.

 

Oddělení dálkového průzkumu Země