FSE UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena v roce 1991 a je dnes největší a nejstarší univerzitou v severních Čechách. Zároveň představuje významné výzkumné, vzdělávací i kulturní centrum regionu. Výzkumné aktivity UJEP se zaměřují především na dvě témata, a to materiály a technologie v životním prostředí a kvalita života a úloha města a regionu v komplexu současných společenských a ekonomických výzev.
V rámci projektu UrbanAdapt je FSE UJEP zodpovědná za institucionální analýzu adaptačního procesu, ekonomickou analýzu navržených adaptačních opatření a analýzu existujících veřejných finančních toků. Podílí se také na rozvoji adaptačních opatření a strategií, aplikaci participativních přístupů ke spolupráci se stakeholdery, zhodnocení adaptivní kapacity vybraných měst a adaptačních opatření.

Jiří Louda
Jiří Louda vystudoval obor Ekonomika a správa životního prostředí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v současné době dokončuje také doktorát. Zároveň je vědeckým pracovníkem Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Jeho odborným zájmem jsou ekonomické aspekty konceptu ekosystémových služeb ve vztahu k environmentální politice. Dále se věnuje problematice energetiky a ochrany ovzduší.
V rámci projektu UrbanAdapt působí jako expert na ekonomiku životního prostředí a ekonomické hodnocení adaptivních opatření. V rámci projektu je též hlavní kontaktní osobou týmu FSE UJEP.
Jiřina Jílková
Jiřina Jílková vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Roztocku, poté působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách (mj. stáže na univerzitách v Harvardu a Curychu). V současné době působí jako prorektorka pro vědu na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem a dále na katedře managementu Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Prof. Jílková se ve své odborné činnosti věnuje zejména problematice nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice.
V projektu UrbanAdapt  se zabývá tématem environmetální politiky, působí rovněž jako odborný garant výstupů projektového týmu FSE UJEP.
Jaroslav Koutský
Jaroslav Koutský je absolventem sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě. Doktorský titul získal na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti je děkanem Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Ve své odborné činnosti se věnuje především regionálnímu rozvoji, kvalitě života a starým průmyslovým regionům.
V projektu UrbanAdapt se zaměřuje na lokální a regionální rozvoj ve vztahu k adaptačním strategiím.
Lenka Slavíková
Lenka Slavíková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. V roce 2009 dokončila doktorát se zaměřením na ekonomické teorie relevantní pro ochranu životního prostředí a jejich aplikace na složku voda. V roce 2015 získala titul doc. v oboru Veřejná ekomonie na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí na katedře regionálního rozvoje a veřejné správy na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Dlouhodobě se věnuje problematice vodního hospodářství a povodní. Dále pak tématu institucionální analýzy a jejího využití při tvorbě nástrojů v ochraně životního prostředí.
V projektu UrbanAdapt je zodpovědná za realizaci institucionální analýzy adaptačního procesu.

 

 

Jan Macháč
Jan Macháč je absolventem magisterského oboru Ekonomiky životního prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především ekonomickými nástroji v politice ochrany životního prostředí, analýzami nákladové efektivnosti, resp. cost-benefit analýzami a oceňováním opatření týkajících se životního prostředí a dále pak hodnocením dopadů regulací.
V rámci projektu UrbanAdapt se podílí především na ocenění jednotlivých adaptačních opatření a na jejich celkovém ekonomickém zhodnocení.