Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je největší českou environmentální nadací, která pomáhá lidem, aby chránili a pečovali o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby, vzdělávání a inspiraci ze zahraničí. Klíčovým nástrojem v naplňování mise nadace je efektivní komunikace a zapojování veřejnosti.
V projektu UrbanAdapt je úkolem Nadace Partnerství rozvíjet participační přístup v diskuzi o adaptační strategii a opatřeních, podporovat spolupráci mezi zástupci měst, odbornou veřejností, místními iniciativami a občanskými sdruženími. Věříme, že pokud se do procesu rozvoje strategie přizpůsobení se změně klimatu zapojí všechny dotčené strany, pomohou pak společnými silami vytýčené cíle adaptační strategie naplnit. Prostřednictvím informační kampaně a exkurzí za inspirativními příklady chceme také přesvědčit zástupce měst, že je velmi důležité jak klimatické změně předcházet, tak na ni město dobře připravit.

Marie Fikoczková
Vystudovala obor zahradní a krajinářská architektura a specializaci Socio-prostorové analýzy na univerzitě v Nizozemí. Absolvovala stáž u newyorské organizace PPS (Project for Public Spaces). Je spoluautorkou a editorkou publikace Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství a Revitalizace vnitrobloků: metodika k zapojení veřejnosti do plánovacích procesů. V Nadaci Partnerství má na starosti vedení a koncepci programu Prostory a Doprava. V projektu UrbanAdapt má roli koordinátorky za Nadaci Partnerství.
Martin Nawrath
Vystudoval obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Profesně se zaměřuje na občanský sektor a ochranu životního prostředí. V Nadaci Partnerství se specializuje na oblast participace veřejnosti. Pomáhá nastavovat, vede a facilituje procesy komunikace s veřejností, a to zejména při revitalizacích veřejných prostranství, strategických plánováních a rozvoji komunit. Tuto roli přebírá i v projektu UrbanAdapt.
Robert Sedlák
Robert vystudoval brněnskou Fakultu architektury VUT. Během praxe v architektonických ateliérech se soustředil především na urbanismus a problematiku veřejných prostor jako na jedno z klíčových témat kvality městského života. V Kodani absolvoval stáž u profesora Jana Gehla, v New Yorku u organizace Project for Public Spaces. V Nadaci Partnerství odborně konzultuje tematické projekty. Projekt UrbanAdapt je pro něj výzvou jak z pohledu odborného, tak procesního. 
Ivana Bruchterová
Vystudovala obor Zahradní tvorba na České zemědělské univerzitě v Praze. Nadaci Partnerství má na starosti vedení a koncepci programu Stromy a Voda, který se věnuje ochraně životního prostředí, výsadbám a ošetřováním stromů nebo odpovědnému hospodaření s vodou. Zabývá se také zapojováním veřejnosti do projektů a pomáhá s facilitacemi. Tuto činnost má na starosti také v rámci projektu UrbanAdapt.
Michal Veselý
Vystudoval ekonomii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde nyní externě vyučuje management neziskových organizací a vede diplomové práce. Jako ředitel rozvoje Nadace Partnerství se zaměřuje zejména na marketing produktů nadace, mezinárodní vztahy a její aktivní fungování v Bruselu. Smysl pro budování vztahů a networking uplatňuje právě v projektu UrbanAdapt. 
Adéla Mráčková
Vystudovala obor Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. V Nadaci Partnerství pracuje jako PR manažerka a má na starosti komunikaci a propagaci projektů spojených se stromy, péčí o krajinu nebo odpovědným hospodařením s vodou. Věnuje se také fundraisingu a práci s individuálními dárci. Z pozice PR manažerky komunikačně podporuje také projekt UrbanAdapt.
  Markéta Kozlová
V Nadaci Partnerství pracuje jako účetní a má na starosti finanční řízení projektů včetně projektu UrbanAdapt.