IPR

nstitut plánování a rozvoje hl. města Prahy se bude podílet v projektu UrbanAdapt na identifikaci hlavních témat v oblasti urbánních adaptací, na tvorbě a návrhu adaptační strategie a adaptačních opatření v městě Praze, na informační podpoře a zpracování prostorových dat, identifikaci možných synergií a propojení adaptačních strategií s koncepčními dokumenty (v oblasti strategického plánu, v oblasti územního plánování a rozvoje a veřejného prostoru).
Ve spolupráci s dalšími projektovými partnery budou navržena a specifikována jednotlivá adaptační opatření a navrženy adaptační alternativy, kvantifikovány jejich náklady a přínosy. IPR  bude spolupracovat na přípravě a formulaci vybraných adaptačních strategií a podílet se na přípravě a na nastavení procesu jejich implementace a monitoringu.

 

Vojtěch Žabka
Vojtěch Žabka je ekonom a projektový manažer. Zabývá se ekonomikou měst, financováním projektů a efektivní spoluprací soukromého a veřejného sektoru. Na IPR Praha pracuje jako projektový manažer smart cities projektů, dále na inovativních způsobech financování městských investic pomocí finančních nástrojů, ekonomickém rozvoji města a podílí se na Strategii integrovaných územních investic (ITI) v Pražské metropolitní oblasti.
V projektu UrbanAdapt působí jako projektový manažer IPR Praha v návaznosti na koncept smart cities.

Tereza Zběžková
Tereza Zbežková je projektovou manažerkou výzkumně vzdělávacích projektů, na IPR Praha pracuje v oblasti smart cities projetků. V projektu UrbanAdapt působí jako projektová manažerka. 

 

Mária Kazmuková
Mária Kazmuková se podílí na vyhodnocení fenoménu klimatických změn ve městě, na návrhu adaptačních strategií a opatření na zmírňování dopadů klimatických změn ve městě Praha. Spolupracuje na vyhodnocení navržených strategií a opatření z hlediska jejich dopadů na zmírňování nepříznivých klimatických změn a podílí se na vyhodnocení jejich účinnosti. Zprostředkuje výměnu zkušeností s dalšími městy, které zavedly, nebo zavádějí adaptační opatření na změnu klimatu.